Beleidsverklaring

De Rooy Slijpcentrum B.V. | De Rooy Precision B.V.

De Rooy is een gezond familiebedrijf met zinvolle werkplekken en dit willen we ook zo doorgeven aan de volgende generatie. Daarom hechten wij waarde aan een kwalitatieve en duurzame bedrijfsvoering, met respect en aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Onze betrokkenheid reikt verder dan onze eigen bedrijfsactiviteiten en we werken samen met partijen en personen die deze visie delen.

Naast het respecteren en strikt naleven van de strengst geldende, internationale wet- en regelgeving, is De Rooy continue bezig zijn met het optimaliseren en verbeteren van het beleid en de managementsystemen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (SHE).

SAFETY

Er wordt gezorgd voor een veilige werkomgeving voor werknemers, inleners, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden. Naar beste vermogen zullen wij veiligheidsprocessen constant inventariseren, controleren en optimaliseren. Daarnaast handelen we altijd om onaanvaardbare risico’s op het gebied van veiligheid, persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen.   

HEALTH

Onze mensen zijn ons grootste goed, er is eerlijke, respectvolle omgang met iedereen. Er is aandacht voor elkaars gezondheid en welzijn, de ruimte voor de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid, evenals de mogelijkheid tot opleiding, bijscholing en professionele ontwikkeling. We zien erop toe dat niemand blootgesteld wordt aan onaanvaardbaar gedrag, discriminatie, intimidatie of geweld.

ENVIRONMENT

De inachtneming van het milieu nemen we serieus en is een taak voor alle generaties. Er wordt bewust en zo efficiënt mogelijk omgegaan met hulpbronnen zoals water, energie, fossiele brandstoffen, metalen en mineralen. Er wordt gebruik gemaakt van materiaalreductie, materiaalvervanging, hergebruik en recycling waar en wanneer mogelijk. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen wordt sterk aangemoedigd.

We zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte wordt gebracht en gehouden wordt aangaande de regels en afspraken met betrekking tot SHE. De borging hiervan is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle iedereen bij De Rooy. Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking worden gesteld, trainingen voor het behouden van kennis en vaardigheden worden verzorgd en  instructies, voorlichting en richtlijnen worden gegeven. Er wordt ruimte geboden voor feedback en inbreng van alle medewerkers en overige betrokkenen.

Deze beleidsverklaring zal minimaal eenmaal per drie jaar worden herzien en gepubliceerd worden op de interne omgeving voor medewerkers en de publieke bedrijfswebsite.

Met vriendelijke groet,

DE ROOY

Maart 2024